Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Sprzątaczka na zastępstwo

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko obsługi – sprzątaczka

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: sprzątaczka;
 • Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie;

2. Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Wykształcenie co najmniej zawodowe;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole;
 • Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
  publicznych;
 • Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • Nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i
  wyrozumiałość;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • Dokładność, odpowiedzialność;
 • Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki;

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 • Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole,
 • Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
  CV powinny być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990
  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Termin złożenia ofert upływa z dniem 20 LUTEGO 2017r. do godz. 12.00.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty należy składać w zamkniętej w sekretariacie Szkoły.
 • Ofertę należy złożyć osobiście.

Dodaj komentarz