Wojewódzki Konkurs pt. „Józef Rufin Wybicki i jego epoka”

Konkurs z okazji dwusetnej rocznicy śmierci gen. Józefa Wybickiego ma na celu przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, wzbudzenie zainteresowania dziejami i kulturą kraju, rozwijanie świadomości patriotycznej, upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego i symboli narodowych, podnoszenie umiejętności uczniów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, znajdowania, selekcji i prezentacji informacji. Konkurs odbywa się w 2 etapach dla trzyosobowych grup z klas siódmych. Etap I składa się z testu wiedzy  oraz przygotowania mapy związanej z życiem J. Wybickiego. Etap finałowy połączony będzie z sympozjum, w czasie którego jury wyłoni laureatów.

Szczegółowe informacje wkrótce zostaną zamieszczone.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Formularz indywidualnej zgody