Wojewódzki Konkurs pt. „Józef Rufin Wybicki i jego epoka”

Konkurs z okazji dwusetnej rocznicy śmierci gen. Józefa Wybickiego ma na celu przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, wzbudzenie zainteresowania dziejami i kulturą kraju, rozwijanie świadomości patriotycznej, upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego i symboli narodowych, podnoszenie umiejętności uczniów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, znajdowania, selekcji i prezentacji informacji. Konkurs odbywa się w 2 etapach dla trzyosobowych grup z klas siódmych. Etap I składa się z testu wiedzy  oraz przygotowania mapy związanej z życiem J. Wybickiego. Etap finałowy połączony będzie z sympozjum, w czasie którego jury wyłoni laureatów.

Szczegółowe informacje wkrótce zostaną zamieszczone.

Regulamin konkursu – wersja pierwotna

Regulamin – wersja poprawiona

Poprawki naniesione w regulaminie w stosunku do wersji pierwotnej:

– dodanie pozycji do literatury
– zmieniono datę I etapu VI. 2 na 20 XI
– dodano patronat honorowy Kuratorium Oświaty

Formularz zgłoszeniowy

Formularz indywidualnej zgody

Wyniki po I etapie – wykaz szkół, które zakwalifikowały się do finału

Do  finału konkursu, który odbędzie się 10 marca 2022 r. zakwalifikowali się uczniowie ze szkół

  • Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu
  • Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie

(kolejność alfabetyczna wg miejscowości)