ZARZĄDZENIE NR 8/2020-2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 9 w Wejherowie z dnia 19 marca 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2020-2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 9 w Wejherowie z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w czasie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 2d rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć w terminie 22.03.2021 – 09.04.2021 dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
  2. Organizacja zajęć odbywa się na pisemny wniosek rodzica, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wypełnione wnioski rodzic przesyła na e-mail szkoły: sekretariat@sp9.wejherowo.pl
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz podaje się do wiadomości rodziców i nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                  Dyrektor szkoły

ZARZĄDZENIE NR 8/2020-2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 9 w Wejherowie z dnia 19 marca 2021 roku –  do pobrania

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE – do pobrania