Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 15 kwietnia 2021 r. :

– przedłużamy nauczanie zdalne dla uczniów klas IV – VIII do 25.04.2021 r.

– przedłużamy nauczanie zdalne dla uczniów klas I – III do 25.04.2021 r.

– szkoła będzie prowadzić działalność opiekuńczą do 25.04.2021 r. dla dzieci uczęszczających do klas I-III, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zwalczaniem COVID-19,

Wniosek  o objęcie opieką świetlicową dzieci z klas I- III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – do pobrania.

Dyrektor Szkoły
Olga Tomaszewska