Zamówienie publiczne  prowadzone w trybie podstawowym  art. 275.1.1  pn :

Zamówienie publiczne  prowadzone w trybie podstawowym  art. 275.1.1  pn :

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKISZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: – SP9.271.3.D.2021

Nr ogłoszenia  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00320714/01 z dnia 2021-12-17

identyfikator postępowania –  ocds-148610-da8c189f-5f1c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c