INFORMACJA

W sprawie:

Nr postępowania: – SP9.271.02.D.2021

Nr ogłoszenia  Ogłoszenie nr2021/BZP 00306354/01  z dnia 2021-12-09

INFORMACJA

„Do wymaganego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na https://miniportal.uzp.gov.pl/. Art. 255 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej ofert”