Przetarg 2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

3. Załączniki edytowalne

4. Opis przedmiotu zamówienia

5. Wzór umowy

6. Dokumentacja projektowa

I – branża budowlana

II – branża elektryczna

III – ekspertyza techniczna

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

I – branża budowlana

II – branża elektryczna

8. Wyjaśnienie

9. Informacja o złożonych ofertach

10. Rozstrzygnięcie Przetargu