Statut i regulaminy

Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. generała Józefa Wybickiego w Wejherowie

Regulamin zachowania się na lekcji 

Regulamin zachowania się podczas przerw

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin spacerów i wyjść poza teren szkoły

Zgoda rodziców na udział dziecka w imprezie szkolnej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin konkursu o puchar przechodni Dyrektora Szkoły dla SUPERKLASY

Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin boiska szkolnego

Regulamin korzystania z sali treningowej

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 9

Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

Zasady korzystania z szafek szkolnych

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny, wrzesień 2021

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

 

Dodaj komentarz